In 2030 meet IPCC de toestand – Deel 6: Gevolgen voor Europa

Gebieden in Europa

Deze lente zien we vooral in het zuiden van Europa droogte. De Po rivier staat droog, in de buurt van Barcelona komt in het stuwmeer van Panta de Sau een duizend jaar oude kerk weer volledig boven water en in de Provence nemen gemeentebesturen maatregelen die normaal enkel in de zomer noodzakelijk zijn.

Dit ligt in lijn met de voorspellingen van het IPCC en het wordt steeds erger. Om zijn voorspellingen te nuanceren deelt het IPCC Europa op in vier delen plus kustgebieden.

Bron: AR6 WGI Fact Sheet Europe

Gevolgen klimaatopwarming

Als we de temperatuurstijging en de verandering in neerslag bekijken voor Europa dan kunnen we volgende zaken afleiden

Bron: AR6 WGI Fact Sheet Europe

  • West- en Centraal-Europa (waar wij in wonen): in alle scenario’s stijgt de gemiddelde temperatuur boven de 2°C en zal de afwisseling grote droogte – zware neerslag toenemen met als gevolg lage waterstanden in rivieren afgewisseld met overstromingen;
  • Mediterraan Europa (waar we graag op vakantie gaan): De temperatuurstijging gaat ruim boven de 2°C met gevolgen als grote droogte, dorheid en bosbranden, sneeuw die van gletsjers verdwijnt, minder wind en hogere zeeniveaus in Middellandse Zee;
  • Noord Europa (waar nu nog veel ongerepte natuur ligt): temperatuurstijging wordt van de hoogste op aarde, tot 5°C, met als gevolg smeltend poolijs, vrijkomende vaarroutes – zeker in de zomer – en hevige winden;
  • Oost Europa (wat we niet goed kennen): een temperatuurstijging tot 2°C met overstromingen bij grote regenval en bosbranden bij lange droge periodes. Het gevaar voor ontdooiende toendra en vrijkomen van veel methaan is reëel!

Hoe beschermen we ons?

Vlaanderen beschermt zijn kust en wilt iets doen aan de  oorzaken

  • De https://kustvisie.be/ werd o.a. op 24 maart 2023 gepresenteerd op de VN Waterconferentie in New York. In deze visie zet de Vlaamse overheid uiteen hoe ze fenomenen als overstromingsrisco’s en verandering in stromingen aan de kust wil tegengaan, evenals verzilting met bijhorende moeilijkheden voor zoetwater, algengroei en afnemende diversiteit aan de kust en het hinterland. Dat willen ze bekomen door zand op te spuiten, stormkeringen aan te leggen in Nieuwpoort en Blankenberge en de kademuren in de voorhaven van Zeebrugge te bouwen. Deze plannen worden nog verfijnd in functie van een verwachte zeespiegelstijging van 1, 2 of 3 meter;
  • Er is het Sigmaplan om de gevolgen van overstromingen van de Schelde en zijrivieren te beheersen;
  • Daarnaast zijn er op korte termijn de initiatieven om de Europese richtlijnen te implementeren i.v.m. beperking van uitstoot van stikstof door de landbouw en industrie én  het Ventilus uitvoeringsplan om elektriciteit van windmolenparken op de Noordzee te integreren in het Belgische en Europese distributie netwerk.

Nederland en Frankrijk hebben vergelijkbare plannen als Vlaanderen

  • Om zijn rivierengebied te beschermen ontwikkelt Nederland het Deltaprogramma verder. Dijken worden verhoogd en verstevigd, piekbeddingen worden aangelegd en brak zeewater wordt ontzilt naar zoetwater;
  • Frankrijk strijdt tegen de erosie van de Kanaal en Atlantische kustlijn. Aan de Opaalkust gebeurt dat door het aanleggen van Nature 2000 gebieden.

Maar voorkomen is beter en vooral goedkoper dan genezen! Hierover meer in volgende bijdrages.

Lees de hele reeks 'In 2030 meet IPCC de toestand'

Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig de inzichten van Lucrates