Algemene voorwaarden

Definities

  • De Wereld volgens Lucrates is een onderdeel van Delucon BV, vertegenwoordigd door Luc Delombaerde, gevestigd in de Bosdreef 48, 8530 Harelbeke en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0544 348 954
  • Klant/opdrachtgever: degene met wie De Wereld volgens Lucrates een overeenkomst aangaat

Toepasselijkheid

De Wereld volgens Lucrates levert diensten onder de vorm van advies, workshops en lezingen, alsook informatie op digitale en fysieke media voor zowel bedrijven als particulieren.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen De Wereld volgens Lucrates en de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken, vormen integraal deel van de algemene voorwaarden.

Enkel overeenkomsten of afspraken gemaakt tussen een vertegenwoordiger van De Wereld volgens Lucrates en de opdrachtgever zijn bindend. De Wereld volgens Lucrates is in geen enkel geval gebonden door een overeenkomst die werd aangegaan tussen de opdrachtgever en een onbevoegde derde.

Aanbiedingen en offertes

Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stelt De Wereld volgens Lucrates een individuele offerte op met specificaties van de opdracht en de daarbij horende tarieven en prijzen. De offerte is alleen geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is en heeft een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen, tenzij anders aangegeven op de offerte zelf.

Aanvaarding

De offerte wordt na schriftelijke opdrachtbevestiging als aanvaard beschouwd.

Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en De Wereld volgens Lucrates hiertoe gezamenlijk beslissen. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Herroepingsrecht

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

Uitvoering van de opdracht

Elke opdracht betreft echter steeds een inspanningsverbintenis: omdat samenwerking en interactie essentiële elementen van lezingen, workshops en infosessies, staat De Wereld volgens Lucrates niet in voor het succes en het welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

Een vlotte medewerking betekent ook dat de opdrachtgever alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stelt die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De Wereld volgens Lucrates kan, na herhaaldelijke aanmaning in dit verband, eenzijdig de overeenkomst opzeggen.

De Wereld volgens Lucrates beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. De Wereld volgens Lucrates kan hierbij naar eigen inzicht beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht.

Tarieven

De gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. De tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

De Wereld volgens Lucrates kan de tarieven en prijzen ten allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

Factuur en betalingstermijnen

De Wereld volgens Lucrates zal op de afgesproken termijnen factureren. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur, is hij geacht spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Alle facturen van De Wereld volgens Lucrates zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn. Hierbij behoudt De Wereld volgens Lucrates het recht een hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten door te rekenen.

Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. De Wereld volgens Lucrates kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

Eigendomsrecht

Beelden, schema’s, instructievideo’s, paswoorden, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door De Wereld volgens Lucrates voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven de eigendom van De Wereld volgens Lucrates.

De opdrachtgever verkrijgt enkel het recht om alle genoemde elementen binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking of het doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming door De Wereld volgens Lucrates.

Alle door De Wereld volgens Lucrates gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

Einde van de overeenkomst

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de opdracht niet langer plaats kan hebben conform de bevestigde offerte of de overeenkomst of de latere opdrachtspecificatie. De beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever geeft De Wereld volgens Lucrates het recht de betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte kosten te vorderen, tenzij hierrond een ander akkoord wordt bereikt.

Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst. Onder zwaarwichtige tekortkomingen vallen onder andere het niet voldoen aan de betalingsverplichting en/of aan de. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

De Wereld volgens Lucrates mag slechts gebruik maken van het recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten de wil om in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet kan worden bekomen. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, hospitalisatie et cetera. De Wereld volgens Lucrates houdt in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen tevens met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere datum.

Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de invloed van De Wereld volgens Lucrates niet in uitvoering is binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan open in te schrijven workshops, trainingen of andere events: annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een brief te richten aan Luc Delombaerde, De Wereld volgens Lucrates, Bosdreef 48, 8530 Harelbeke en/of door een e-mail te versturen naar luc@dewereldvolgenslucrates.be. Afhankelijk van de aard van de opdracht zal vooraf een percentage worden overeengekomen dat verschuldigd blijft indien deze wordt geannuleerd.

Aansprakelijkheid

De Wereld volgens Lucrates is uitsluitend aansprakelijk voor iedere toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van de verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen.

  • In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen, waarbij De Wereld volgens Lucrates de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van de aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de De Wereld volgens Lucrates toekomende vergoeding.
  • De Wereld volgens Lucrates is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit de tekortkomingen. Voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke, kan De Wereld volgens Lucrates in geen geval verantwoordelijk worden gehouden, evenmin als voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
  • In geval van overmacht is De Wereld volgens Lucrates gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.
  • De Wereld volgens Lucrates kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schade verwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht. Dit alles is in navolging van de regels uit het Burgerlijk Wetboek en de opvattingen van het Hof van Cassatie.

Vertrouwelijke informatie

De Wereld volgens Lucrates en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, ten allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

Hoe De Wereld volgens Lucrates omgaat met persoonsgegevens, kan worden nagelezen op de pagina Privacybeleid.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen De Wereld volgens Lucrates en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan.

De Wereld volgens Lucrates kan haar rechten en plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een daartoe ingeschakelde en gekwalificeerde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding.

Laatste wijziging: Januari 2022