Supply Chain denken – Deel 4: Context voor een nieuwe Supply Chain

Het vraagt tijd

We hebben nu wat inzicht in hoe SC’s ineen zitten, waarom ze over de laatste jaren wereldwijd gegaan zijn en hoe ze acuut maar ook latent verstoord worden. Met die kennis kunnen we een aantal elementen onderzoeken waaraan supply chains in de toekomst moeten voldoen om schokken op te vangen en ecosystemen te respecteren.

Kernvraag is hoeveel tijd we krijgen om de korte termijn problemen op te vangen (pandemie, oorlog) en bedreigingen op langere termijn te ontwijken (klimaatverandering, milieuvervuiling, ongelijkheid).

Filosofisch en moreel

Alles begint bij een filosofische context. Wat verwachten we van een Supply Chain? Puur bijdragen aan economische groei? Complexere producten en diensten steeds goedkoper en sneller leveren?

De Supply Chain moet in de toekomt uitgaan van bijv. volgende basisprincipes:

  • Geleverde producten en diensten dragen bij tot het welzijn van klanten, gemeten a.d.h.v. een reeks parameters;
  • Ecosystemen waarin SC’s functioneren worden duurzaam in stand gehouden;
  • Iedereen die betrokken is bij de activiteiten van de SC wordt fair behandeld. In lijn met de “Supply Chain Act”* die de Duitse overheid formuleerde op 3 maart 2021.

Risico beheersing

Nieuwe of vernieuwde SC’s moeten vanuit verschillende invalshoeken grondig geanalyseerd worden op risico’s. Een SC wordt

  • Robuust: toelevering blijft verzekerd bij gebeurtenissen als pandemie, oorlog, natuurrampen…;
  • Transparant en traceerbaar: het is voortdurend duidelijk waar producten zijn, hun kwaliteit en hoeveel eraan verdiend wordt, per batch producten of als het moet per product;
  • Auditeerbaar: op willekeurige momenten kan nagegaan worden wat de toestand in de SC is, op dit ogenblik of over een te specifiëren periode;
  • Alloceerbare verantwoordelijkheden: successen en misstanden kunnen te allen tijde herleid worden naar een verantwoordelijke organisatie en evt. personen.

Door te werken met zo’n principes zullen Supply Chains komende jaren anders samengesteld worden. Klanten krijgen volledig zicht op wat ze krijgen, hoe ze het krijgen en voor welke alternatieve producten of diensten ze bereid zijn meer te betalen.

Bij het opzetten van de SC worden (geo-) politieke realiteiten, economische doelstellingen en technische mogelijkheden afgewogen om grondstoffen te winnen, tussen- en eindproducten te maken en uiteindelijk de eindklant te beleveren. Dat alles binnen een context van regeneratieve processen om ecosystemen te behouden.

(Geo-)Politiek

Dat autoritaire regimes hun invloedsfeer uitbouwen tegenover het traditionele Westen wordt stilaan de nieuwe realiteit. Europa zit geprangd tussen de hoofdmachten van het autoritaire blok o.l.v. China en het Westen geleid door de VS.

Politiek moeten we beslissen hoever we toelaten dat de overheid terug sturend en controlerend optreedt in de economie. Laten we de on-transparante markten van traders bestaan of komen er meer richtlijnen, regels, controles en straffen? Blijft de marktmacht van enkele bedrijven bestaan of creëren we meer concurrentie?

Welke plaats willen we innemen als EU? De facto bij het westerse blok of een middenpositie? Die houding zal sterk bepalen waar we grondstoffen kunnen betrekken, waar toeleveranciers zich relatief betrouwbaar kunnen ontwikkelen en hoe we zelf technologie kunnen ontwikkelen, van waar we die kunnen betrekken en waar we eigen technologieën kunnen leveren.

In het geopolitiek spel heeft China zich alvast een leidende positie verschaft in zeldzame aardmetalen. Naar schatting 70% van de Lithium en 85% van de Nikkel- en Kobaltproductie is in Chinese handen. Europa staat hier heel zwak wegens weinig grondstoffen in de eigen bodem. Daardoor staat het voor de uitdaging om de afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen met CO2 als bijproduct niet te vervangen door een afhankelijkheid voor zeldzame metalen.

Economisch

De laatste decennia werd “groei” van het Binnenlands Nationaal Product (BNP), tot credo verheven. BNP moest te allen prijze groeien ook al werden daarvoor kosten voor ziekenzorg of ontwikkeling van geneesmiddelen voor welvaartziektes door gestimuleerd.

Het begrip BNP moet uitgebreid worden met waardering voor bijv. thuiszorg voor gezin of hulpbehoevende familieleden of cultureel vrijwilligerswerk. Naast het BNP moeten ook zaken als opleidingsniveau of arbeidsgraad meegenomen worden als graadmeter voor vooruitgang.

Om arbeid meer te waarderen dan aandeelhouderschap moet er meer concurrentie komen. Daardoor daalt de marktmacht van grote concerns, daalt hun winst en wordt die verdeeld over de lonen van alle spelers in de SC.

Met deze uitgebreide omschrijving van economische parameters kunnen we meten of (de elementen van) een SC aan de “brede groei” bijdragen. Dat zorgt ervoor dat we meer betalen aan mensen voor hun grondstoffen en hun arbeid om die te bewerken. Het zorgt er ook voor dat een aantal activiteiten die niet bijdragen tot de toegevoegde waarde aan de SC geschrapt worden. Dat kan in de vorm van het elimineren van overbodige producten en diensten, maar ook van jobs die aan de SC geen toegevoegde waarde leveren (zgn. “bullshit-jobs”**) en deze te vervangen door jobs die bijdragen aan het algemeen welzijn van de gemeenschap.

Technologie

Wetenschap dient meerdere doelstellingen tegelijk. Door wetenschap en technologie wordt het mogelijk om productie economisch verantwoord terug naar onze landen te brengen. Bijv. met 3D productie van onderdelen kort bij de assemblage. Anderzijds moet technologie oplossingen brengen om ecosystemen duurzaam te behouden. Productie moet met veel minder tot geen CO2 of methaan als bijproduct of met recuperatie van CO2 uit processen en atmosfeer. Ook zgn. circulaire of regeneratieve productie, waarbij grondstoffen steeds gerecupereerd en verwerkt worden tot nieuw producten, moet veel verder uitgebouwd worden. Intensief kweken van voedsel en vee moet met methaan- en stikstofluwe methodes. We moeten ons spiegelen aan de natuur zelf. Die creëert van alles en laat alles groeien zonder afval! De EU geeft de richting aan in zijn Ecodesign Directive***. Daarin staan regels om energiezuinige, onderhoudbare en recycleerbare producten te maken. Met acties als de Chips Act**** wilt de EU haar positie in de ontwikkeling van micro-elektronica versterken t.o.v. de VS en vooral China.

De Klant

Tenslotte hebben wij als consument de plicht om meer aandacht te hebben voor de Supply Chain die ons producten en services aanlevert.

Moet het bestelde product nu echt vanavond of morgen geleverd worden? Of mag dat later waardoor alle transport kan geoptimaliseerd worden?
Kopen we de goedkoopste producten waarbij de oorsprong van grondstoffen en betrokken arbeid dubieus zijn of gaan we mee op het pad van transparantie en fairness?
Zijn we bereid iets meer te betalen voor duurzame, repareerbare en recycleerbare producten is i.p.v. van wegwerpversies?
Hebben we enkel oog voor materiële zaken of willen we ook werken in en genieten van jobs die ons geestelijke ontwikkeling en samenzijn bieden?

We moeten leren letten op onze gezondheid en minder suikers consumeren. Ook moeten we vegetarische bronnen gebruiken om proteïnes te eten i.p.v. vlees.

Tenslotte moeten we onze politici uitdagen om sneller de context te creëren waarin supply chains robuust, transparant, auditeerbaar, alloceerbaar én duurzaam worden.

* Supply Chain Act: een Duitse wet die bedrijven verplicht mensenrechten- en milieurisico’s in hun toeleveringsketens te monitoren. https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/supply-chain-act-1872076
**“Bullshit Jobs, A theory”, David Graeber, 2018 *** Energy label and ecodesign | European Commission (europa.eu) **** https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en

Lees de hele reeks 'Supply Chain denken'

Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig de inzichten van Lucrates